APIA a anunțat că începe vizarea carnetelor de rentă viageră

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obținerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2019, rentierii agricoli se pot prezenta pentru obținerea vizei anuale, începând cu data de 02 martie până la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, cu următoarele documente, în original:

 • 1) carnetul de rentier agricol;
 • 2) actul de identitate al solicitantului;
 • 3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II a căror pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
 • 4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
 • 5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările și completările ulterioare), sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
 • 6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
 • 7) declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Persoana desemnată din cadrul Centrului județean al APIA, respectiv al Municipiului București, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor „conformitatea cu originalul”.

În cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate de solicitanți și datele din documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data clarificării/completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 si alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectueaza intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza, prin mandat postal sau virament bancar.

Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului.

In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul 2019 poate fi încasata de moștenitorii sai, cu condiția respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, si a depunerii la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, pana la data limita 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțita de următoarele documente justificative:

 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original),
 • copie a certificatului de deces,
 • copie a actului de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula „definitivă”),
 • copie B.I/C.I./pașaport al moștenitorului,
 • împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul),
 • extras de cont pe numele moștenitorului.

La depunere se prezintă documentele in original in baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusa la dosarul rentierului „conform cu originalul”.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, dar care nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen pana la 3 ani de la data-limita anuala de plata, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *